نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)
مدیر مسئول  دکتر محمدعلی خوشنویس
سردبیر دکتر عباس عبادی
معاون سردبیر دکتر بتول نحریر
مدیر اجرایی مهناز پیرهادی
مشاور اپیدمیولوژی و آمار زیستی دکتر مجتبی سپندی/دکتر مهدی راعی دهقی
ویراستار انگلیسی زهرا فرهنگی 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه:
http://jccnursing.com/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب