نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)
مدیر مسئول  دکتر محمدعلی خوشنویس
سردبیر دکتر عباس عبادی
معاون سردبیر دکتر بتول نحریر
مدیر اجرایی دکتر نصیرالدین جاویدی
مشاور اپیدمیولوژی و آمار زیستی دکتر مجتبی سپندی/دکتر مهدی راعی دهقی
ویراستار انگلیسی سرکار خانم زهرا فرهنگی 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه:
http://jccnursing.com/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب